Giới thiệu dịch vụ Gphone (2015-06-25 16:48:29)

Dịch vụ gọi 171 (2015-06-25 16:47:30)

  • Dịch vụ cố đinh truyền thống (2015-06-25 16:39:33)

    Dịch vụ điện thoại cố định truyền thống, fax là dịch vụ thông tin liên lạc được thiết lập thông qua mạng điện thoại giữa một máy điện thoại cố định đến một máy điện thoại cố định/máy điện thoại di động/máy điện thoại ở tỉnh khác hoặc quốc tế