TT Điểm CCDVVT  Địa chỉ điểm Số điện thoại liên hệ
1 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Huỳnh Thanh Cường-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Tổ Đàn Nước, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam 827925379
2 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Thị Kim Thương-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Tổ Đồng Trường, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam 859472265
3 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Trường Đông-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Tổ Trung Thị, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam 911165508
4 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Lê Văn Hải-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Dương Đông, Xã Trà Dương, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam 918682134
5 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Phước Công-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Tổ Đàng Bộ, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam 919184589
6 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Lê Xuân Hải-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phương Đông, Xã Trà Đông, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam 919471696
7 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Đặng Hoàng Anh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Tổ Đồng Bàu, Thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My, Tỉnh Quảng Nam 971262439
8 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tí Mobile-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phú An, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 911888452
9 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Viễn-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 1, Xã Đại Hòa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 916373084
10 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quang Hoàng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Thuận Hoà, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 917690458
11 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Ngọc Anh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Mỹ Đông, Xã Đại Phong, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 857929477
12 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Xuân Ảnh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Hanh Tây, Xã Đại Thạnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 912681101
13 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Như Hiếu-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phú Nghĩa, Xã Đại An, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 942811444
14 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Anh Tư-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phú Bình, Xã Đại Thắng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 945947005
15 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thanh Nhàn-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Xuân Tây, Xã Đại Tân, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 947834757
16 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Ngọc Dũng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 264 Nguyễn Tất Thành, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 842636997
17 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thu Nhung-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Nghĩa Tây, Xã Đại Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 843277269
18 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tiên Tiến-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Tân An, Xã Đại Lãnh, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 849368919
19 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Mỹ Duyên-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 57 Huỳnh Ngọc Huệ, Khu Nghĩa Phước, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 888113344
20 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quốc Vũ-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Trúc Hà, Xã Đại Hưng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 915102219
21 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Đình Quảng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phú Đông, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 917317771
22 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Đoàn Quang Quy-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phú Trung, Xã Đại Hiệp, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 917700122
23 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Mai Văn Sang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Phước Mỹ, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 944184151
24 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thanh Trúc-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Đông Lâm, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 825255975
25 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Vân An-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Hà Nha, Xã Đại Đồng, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 889633085
26 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Ngọc Tư-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Nghĩa Phước, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 889990329
27 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Dq-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khu 5, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 911767866
28 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nam Thuỳ Trâm-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khu 3, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 915952687
29 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hồng Quang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khu 5, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 918282428
30 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hiền Trang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phú Hương, Xã Đại Quang, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 943119525
31 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thuỳ Trang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Hội Khách Đông, Xã Đại Sơn, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam 945783751
32 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Như Thành-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Viêm Trung, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 905267474
33 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tấn Phát-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối Ngọc Vinh, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 905088084
34 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông   Công Minh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Ngọc Vinh, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 847722223
35 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyên Khang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối 6, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 913881091
36 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Văn Việt-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 425 Trần Thủ Độ, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 905295508
37 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Cô Bích-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối 6, Phường Vĩnh Điện, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam 945285568
38 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Anh Thủy-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Tống Cói, Xã Ba, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam 915194294
39 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Ngọc Tuyên-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Ngã Ba, Thị trấn P Rao, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam 947385027
40 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Phước Hưng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 137 Điện Biên Phủ, Thị trấn Nam Phước, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam 914175952
41 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Đức Huy Mobile-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thuận An , Xã Duy Nghĩa, Huyện Duy Xuyên, Tỉnh Quảng Nam 932336334
42 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thiên Hương-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối phố An Tây, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam 812433789
43 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Thị Ngọc Hà-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 96 Hùng Vương, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam 835582777
44 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Xuân Tưởng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối phố An Tây, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam 889101059
45 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Soạn Hiếu-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối phố An Tây, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam 889833757
46 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Phi Trường-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối phố An Tây, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam 914090937
47 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Đông Dương-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Việt An, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam 918031310
48 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Huỳnh Văn Hải-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Việt An, Xã Bình Lâm, Huyện Hiệp Đức, Tỉnh Quảng Nam 941418101
49 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quang Mobile-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 46 Nguyễn Tất Thành, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 795544446
50 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tân Lập Tín-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 14 Phan Bội Châu, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 815832817
51 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thiên Lộc-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 171 Lý Thường Kiệt, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 843459247
52 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Apple Store-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 482 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 376066579
53 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Kim Anh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối Thanh Tây, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 912939387
54 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Táo Trắng Thiên Lộc 2-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 71A Điện Biên Phủ, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 915316504
55 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quý Mobile-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Thanh Tam, Xã Cẩm Thanh, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 915922480
56 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Ngô Chương-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối Tân Mỹ, Phường Cẩm An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 905199118
57 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  An Trang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 79 Lý Thường Kiệt, Phường Sơn Phong, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 768447868
58 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quyền Hoàng Sa-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 421 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 916918271
59 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Chân Trời Mới-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 98 Nguyễn Trường Tộ, Phường Tân An, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 916981695
60 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nam Á-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 121 Lý Thường Kiệt, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 917711031
61 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Minh Anh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 126 Trần Cao Vân, Phường Cẩm Phô, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 947903777
62 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tân-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 229 Cửa Đại, Phường Cẩm Châu, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam 917829486
63 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Phước Lệ-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Bà Xua, Xã Tà Bhing, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam 912048578
64 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Toàn Uyên-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Thạnh Mỹ 2, Thị trấn Thạnh Mỹ, Huyện Nam Giang, Tỉnh Quảng Nam 916345711
65 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Như Thọ-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 1 , Xã Trà Mai, Huyện Nam Trà My, Tỉnh Quảng Nam 948443474
66 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Minh Thư-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phước Viên, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam 814751168
67 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Trương Tấn Thẩm-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Lộc Trung, Xã Quế Lộc, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam 857759579
68 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quang Đại-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Trung Phước 2, Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam 913951377
69 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Đỗ Phước Bình -Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phước Bình, Xã Sơn Viên, Huyện Nông Sơn, Tỉnh Quảng Nam 944925060
70 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hùng Hậu-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 813738968
71 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hương Trâm-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Thuận An, Xã Tam Hải, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 818373005
72 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Văn Hậu-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Bích Trung, Xã Tam Xuân I, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 835947990
73 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hoa Quang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Diêm Phổ, Xã Tam Anh Nam, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 842600860
74 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Trần Hiện-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Đức Phú, Xã Tam Thạnh, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 845038606
75 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thanh Quyên-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối 5, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 917028169
76 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Duy Nhứt-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 344 QL1A, Thị trấn Núi Thành, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 917028170
77 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Duy Lâm-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn An Hải Đông, Xã Tam Quang, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng Nam 905200033
78 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thảo Ly-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Bồng Miêu, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 837202315
79 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hiền Mobile-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn An Lâu, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 888106494
80 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tuấn Lộc Tam Phước-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 913673768
81 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Việt Tiến-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn An Mỹ, Xã Tam An, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 916616046
82 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Anh Đức-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 916952574
83 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Công Viên-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn An Lâu, Xã Tam Lãnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 935192111
84 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hữu Trí-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối phố Thạnh Đức, Thị Trấn Phú Thịnh, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 941974335
85 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Minh Phương-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 2, Xã Tam Thành, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 944209109
86 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Bích Thủy-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Cẩm Khê, xã Tam Phước, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 945679008
87 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tuấn Lộc-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Cây Sanh, Xã Tam Dân, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam 979312322
88 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Trần Văn Minh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 94 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam 914239256
89 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Phan Vũ Nhân-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 42 Quang Trung, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam 914256199
90 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hoàng Thị Mỹ Ly-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 39 Hoàng Diệu, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam 914328269
91 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tô Duy Đức-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối 7, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam 914338318
92 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Thị Tường Loan-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 2, Xã Phước Thành, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam 944127668
93 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Ngô Thị Thuận-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Tổ Dân Phố Số 1, Thị trấn Khâm Đức, Huyện Phước Sơn, Tỉnh Quảng Nam 833008887
94 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quang Dũng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 18 Phan Châu Trinh, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 815199779
95 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Minh Hùng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Bà Rén, Xã Quế Xuân 1, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 917507870
96 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quốc Tín-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phước Đức, Xã Quế Châu, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 918902909
97 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Minh Hường Mobile-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Thuận An, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 935116113
98 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Cát Tường-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Hương An, Thị trấn Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 943952411
99 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hoàng Vũ-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Hương An, Thị trấn Hương An, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 948861707
100 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Lê Kim Ân-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Cang Tây, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 888303239
101 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thanh Hà-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Phước Thành , Xã Quế Thuận, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 913266397
102 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hoàng Bảo Apple-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Lãnh Thượng 2, Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam 944644354
103 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Mỹ Tâm-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 178 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 818428739
104 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Viết Mẫn-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 09 Lê Lợi, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 978996990
105 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Khánh Thy-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 459 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 915441525
106 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Đăng Hà-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 192 Hùng Vương, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 977417136
107 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thanh Thịnh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 533 Phan Chu Trinh, Phường Phước Hòa, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 935585579
108 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Alophone-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 34 Phan Bội Châu, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 944525879
109 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Huy Hoàng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối Phố 11, Phường An Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 905499894
110 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Như Mai-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 208 Phan Chu Trinh, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 905237785
111 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Thị Hà-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 62 Phan Bội Châu, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 905924437
112 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hạnh Vũ-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 547 Phan Chu Trinh, Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam 935503567
113 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyên Dũng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Châu Lâm, Xã Bình Trị, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 941541141
114 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Thị Kim Oanh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Đồng Thanh Sơn, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 917558684
115 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Oanh Khang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 3, Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 855125789
116 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hải Khanh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 49 Đường Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 917026504
117 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Anh Hà-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 50 Đường Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 915032779
118 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quỳnh Tâm-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Quý Thạnh, Xã Bình Quý, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 917026953
119 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Hương-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Chợ Được, Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 905999121
120 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Máy Tính Điện Thoại Xách Tay-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 2, Xã Bình Dương, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 914496416
121 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Ánh Sáng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Anh Thành 1, Xã Bình An, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 977331567
122 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nhựt Linh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 100 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 905334989
123 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Hải-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam 71 Tiểu La, Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 905012348
124 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Phú Sỹ-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Kế Xuyên, Xã Bình Trung, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 903585348
125 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Thanh Lâm-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 827809609
126 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Xuân Lưu-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối phố Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 827925979
127 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Quang Cần-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 10, Xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 857611666
128 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Văn Cường-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 10, Xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 858004337
129 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Trịnh Kim Lĩnh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 4, Xã Tiên Hiệp, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 889902486
130 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Tấn Phông-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 3, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 914308007
131 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Viết Tịnh-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 917028027
132 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Mai Thị Ly-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 918335869
133 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Phan Dũng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 918366334
134 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Ánh Nguyệt-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Địch Yên, Xã Tiên Phong, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 942815457
135 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Nguyễn Thị Sen-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn Hội An, Xã Tiên Châu, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 947372025
136 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Đình Thương-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 10, Xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 947872429
137 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Kim Tuấn-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Khối phố Bình Phước, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 979337972
138 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Dương Hoàng Dũng-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam KP Tiên Bình, Thị trấn Tiên Kỳ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 911845039
139 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Phương Trang-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Liên xã, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 941905333
140 Địa Điểm Kinh Doanh Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông  Qúy Nhàn-Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cokyvina Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thông Tại Quảng Nam Thôn 3, Xã Tiên Thọ, Huyện Tiên Phước, Tỉnh Quảng Nam 945178412
141 Địa điểm kinh doanh CCDVVT Hải Quân Đường DT 609, xã Điện Thọ, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 905808742
142 Địa điểm kinh doanh CCDVVT Hoàng Việt Khu An Phú, thôn Ngọc Tam, phường Điện An, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 946666692
143 Địa điểm kinh doanh CCDVVT Đệ Mobile Thôn Định Phước, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam 813951729
144 Địa điểm kinh doanh CCDVVT  Phan Cao Anh Tổ 02, khối phố 04, phường An Xuân, Tp.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam 905277155
145 Địa điểm kinh doanh CCDVVT  Phước Long Xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 914999773