TT Điểm CCDV Viễn Thông Địa chỉ Số điện thoại
1 Điểm CCDV VT Phước Long Thôn Phước Lâm, xã Đại Hồng, Đại Lộc, Quảng Nam 84914999773
2 Điểm CCDV VT Phan Cao Anh 122 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam 84886661038
3 Điểm CCDV VT Máy tính Hải Quân Đường ĐT 609, xã Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam 84915636745
4 Điểm CCDV VT Đệ Mobile Thôn Định Phước, Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam 84813951729
5 Điểm CCDV VT  Brao Xuân Trứ Thôn A Bát, xã Chà Val, Nam Giang, Quảng Nam 84914340947
6 Điểm CCDV VT  Hoàng Việt Khu An Phú, Ngọc Tam, Điện An, Điện Bàn 84888701020
7 Điểm CCDV VT  Nguyễn Đức Trọng Thôn Pà Dương, Thạnh Mỹ, Nam Giang 84816229992